ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.

factory5
factory6
factory7
factory
factory1
factory2
factory001
factory002
factory09
factory10
factory41
factory003